محصولات اروند فارمد

شما می‌توانید در این صفحه با محصولات تولید شده توسط اروند فارمد آشنا شوید

فورتیدکس

قرص روکش دار حاوی 40 میلیگرم دگزامتازون

نانوجید

قرص روکشدار حاوی دفراسیروکس در دوزهای 90، 180 و 360 میلیگرم

دالفیرا

قرص پیوسته‌رهش حاوی 10 میلیگرم فامپریدین

میلواید

قرص روکشدار حاوی مولتی ویتامین+ مینرال

نانودی

کپسول حاوی میکروتبلتهای ویتامین دی-3 در دوزهای 1000 و 2000 واحد

پگلینو

قرص روکش دار حاوی امپگلیفلوزین در دوز های 10 و 25 میلی گرمی

لاکتاول

قرص روکش دار حاوی مولتی ویتامین+مینرال

پروجیو

قرص روکشدار حاوی 100 میلیگرم بیوتین

فولیکوژن

قرص پیوسته رهش روکش‌دار حاوی مولتی ویتامین+مینرال

نوروتک

کپسول گیاهی حاوی Tanacetum vulgare/Urtica Dioica/Rosa canina

اسپریژن

قرص روکش دار حاوی مولتی ویتامین+مینرال

اووژن

قرص روکش دار حاوی مولتی ویتامین+مینرال

تیتر ما

متن خلاصه متن خلاصه متن خلاصه متن خلاصه متن خلاصه متن خلاصه متن خلاصه متن خلاصه متن خلاصه متن خلاصه

تیتر ما

متن خلاصه متن خلاصه متن خلاصه متن خلاصه متن خلاصه متن خلاصه متن خلاصه متن خلاصه متن خلاصه متن خلاصه

تیتر ما

متن خلاصه متن خلاصه متن خلاصه متن خلاصه متن خلاصه متن خلاصه متن خلاصه متن خلاصه متن خلاصه متن خلاصه