اروند فارمد

ماموریت ما در اروند فارمد طراحی و توسعه محصولات دارویی و فرآورده‌های مکمل با کیفیت و با استفاده از تکنولوژی‌های مدرن است.

کلیه محصولات شرکت منطبق با اصول GMP و گایدلاین‌های بین المللی نظیر PIC/S تولید می‌شوند و بر همین اساس سایت تولید شرکت توسط سازمان غذا و دارو مورد بازرسی و تایید قرار گرفته است. ما در شرکت نانو حیات دارو تلاش می‌کنیم تا دارویی موثر و ایمن در اختیار مصرف کنندگان قرار بگیرد.

آشنایی با اروند فارمد

به پشتوانه علمی و تجربی در طراحی اشکال دارویی جامد، عمده فعالیت شرکت متمرکز بر تولید محصولاتی است که جدید بوده و از تکنولوژیهای نوین در آنها استفاده شده باشد. به واسطه اهمیت وجود کیفیت در محصولات، اصل بهبود مستمر از مهمترین اصولی است که در فرآیندهای مرتبط با کیفیت در نظر گرفته می شود.

کلیه محصولات شرکت منطبق با اصول GMP و گایدلاین‌های بین المللی نظیر PIC/S تولید می‌شوند و بر همین اساس سایت تولید شرکت توسط سازمان غذا و دارو مورد بازرسی و تایید قرار گرفته است. ما در شرکت اروند فارمد تلاش می‌کنیم تا دارویی موثر و ایمن در اختیار مصرف کنندگان قرار بگیرد.

محصولات حال حاضر و آینده شرکت طیف وسیعی از فرآوردههایی را شامل میشود که برای پیشگیری و یا درمان محدودهای از بیماریها مورد استفاده قرار می‌گیرند.

تیتر اول

خلاصه متن خلاصه متن خلاصه متن خلاصه متن خلاصه متن

تیتر اول

خلاصه متن خلاصه متن خلاصه متن خلاصه متن خلاصه متن

تیتر اول

خلاصه متن خلاصه متن خلاصه متن خلاصه متن خلاصه متن

تیتر اول

خلاصه متن خلاصه متن خلاصه متن خلاصه متن خلاصه متن

تیتر اول

خلاصه متن خلاصه متن خلاصه متن خلاصه متن خلاصه متن

تیتر اول

خلاصه متن خلاصه متن خلاصه متن خلاصه متن خلاصه متن

تیتر اول

خلاصه متن خلاصه متن خلاصه متن خلاصه متن خلاصه متن

تیتر اول

خلاصه متن خلاصه متن خلاصه متن خلاصه متن خلاصه متن

محصولات اروند فارمد

جمله اول

متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن

جمله دوم

متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن

تیتر ما

متن خلاصه متن خلاصه متن خلاصه متن خلاصه متن خلاصه متن خلاصه متن خلاصه متن خلاصه متن خلاصه متن خلاصه

تیتر ما

متن خلاصه متن خلاصه متن خلاصه متن خلاصه متن خلاصه متن خلاصه متن خلاصه متن خلاصه متن خلاصه متن خلاصه

تیتر ما

متن خلاصه متن خلاصه متن خلاصه متن خلاصه متن خلاصه متن خلاصه متن خلاصه متن خلاصه متن خلاصه متن خلاصه